Spring 2023

(Back) Kapi Ketan Mehta, Eugene Lin, Yaqing Wang, Gargi Saldagekar

(Middle) Kyungmo Choi, Xiao Yu, Chen Li, Chiadika Vincent, Divya Ramesh

(Front) Newly minted Dr. Qiyuan Fu!


Fall 2021

Eugene Lin, Qihan Xuan, Divya Ramesh, Qiyuan Fu, Xiao Yu, Ratan Othayoth, Chen Li, Yifeng Zhang, Yaqing Wang


Fall 2019

(Back) Ratan Othayoth, Chen Li, Yifeng Zhang, Kaiwen Wang

(Front) Owen Friesen, Qiyuan Fu, Divya Ramesh, Yaqing Wang, Qihan Xuan, Xiao Yu

(Not present: Huan Liu, Nikhil Murty)


Fall 2018

Yaqing Wang, Qihan Xuan, Qiyuan Fu, Ratan Othayoth, Yucheng Kang, Allen Ren, Rick Han, Hubert Leo, Chen Li


Summer 2018

Congratulations to Sean Gart for “graduating” from the lab, with two journal publications (and one in the works)!

Best of luck to Sean starting his permanent position as Mechanical Engineer in the Autonomous Systems Division at Army Research Lab!

Rick Han, Chen Li, Sean Gart, Ratan Othayoth, Aaron Guan, Tim Greco, Qiyuan Fu, Qihan Xuan

(Not present: Tommy Mitchel, Mario Antoun)


SICB 2018

Tommy Mitchel, Rick Han, Ratan Othayoth, Sean Gart, Chen Li

(Not present: Blake Strebel)


Fall 2017

Mona Gao, Qiyuan Fu, Sean Gart, Qihan Xuan, Tommy Mitchel, Rick Han, Hongtao Wu, Ratan Othayoth, Chen Li

Congratulations to Sean Gart for finding a job!

Chen Li, Evains Francois, Rick Han, Tommy Mitchel, Sean Gart, Qiyuan Fu. Ratan Othayoth, Hongtao Wu, Qihan Xuan, Mona Gao

(Not present: Allen Ren, Daniel Hsu, Rafael de la Tijera Obert, Changxin Yan, Soowon Kim)


Summer 2017

Qihan Xuan, Qiyuan Fu, Rick Han, Yulong Wang, Jundong Yi, Allen Ren, Sean Gart, Tommy Mitchel, Chen Li, Changfan Chen, Zhiyu Ren, Hongtao Wu, Nansong Yi

(Not present: Ratan Othayoth, Blake Strebel, Changxin Yan, Soowon Kim, Evains Francois)


Spring 2017

Mona Gao, Sean Gart, Tommy Mitchel, Xingguo Song, Dimitri Nikitopoulos, Rick Han, Neil McCarter, Dongkai Wang, Ratan Othayoth, Changxin Yan, Nastasia Winey, Daniel Hsu, Allen Ren, Rafael de la Tijera Obert, Soowon Kim, Chen Li

(Not present: Scotty Thoms)


SICB 2017

Ratan Othayoth, Chen Li, Rick Han, and Sean Gart at SICB 2017 in New Orleans, with Prof. Bob Full


Fall 2016

Ratan Othayoth, Sean Gart, Tommy Mitchel, Collin Meissner, Scotty Thoms, Dimitri Nikitopoulos, Daniel Hsu, Rafael de la Tijera Obert, Nastasia Winey, Chen Li

(Not present: Rick Han, Allen Ren, Zheliang Wang)


Summer 2016

Group Photo 08262016

Ting-Hsuan Lin, Sean Gart, Siyuan Yu, Jieming Bi, Rick Han, Ratan Othayoth, Yifu Luo, Chen Li, Yucheng Kang, Qihan Xuan, Dimitri Nikitopoulos

(Not present: Soowon Kim, Scotty Thoms)

 


Spring 2016

Group Photo 05052016

Dimitri Nikitopoulos, Allen Ren, Ratan Othayoth, Sean Gart, Nastasia Winey, Chen Li

(Not present: Christie Opiekun)

 

Back to People